آموزش پزشکی
چهارشنبه 14 دی 1390

بررسی تأثیر استفاده از شیاف و انمای گلیسیرین بر تحمل تغذیه نوزادان نارس با وزن تولد خیلی پائین

چهارشنبه 14 دی 1390

نوع مطلب :
نویسنده :محمد کاظمی

عنوان طرح :

 بررسی تأثیر استفاده از شیاف و انمای گلیسیرین بر تحمل تغذیه نوزادان نارس با وزن تولد خیلی پائین .

خلاصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردی طرح:

یکی از مشکلات عمده در بخش نوزادان و NICU عدم توانائی در تغذیه کامل خوراکی در نوزادان نارس می باشد که خود عواقب عمده کوتاه مدت و دراز مدت دارد.

عدم شروع یا افزایش تغذیه در این نوزادان خود  می تواند به دلیل بیماری زمینه ای و نیز می تواند به دلیل عدم بلوغ فیزیولوژیک مکانیسم های حرکتی در روده این نوزادان باشد. دیر دفع کردن مکرنیوم در اینها می تواند سبب اتساع شکم و در نتیجه عدم تحمل خوراکی گردد. بنظر می رسد با دفع سریعتر مکرنیوم تغذیه را بتوان زودتر شروع کرد و سریعتر افزایش داد.

خلاصه روش اجرای طرح : 

این مطالعه ( RCT ) کار آزمائی بالینی تصادفی بین سه گروه نوزادان نارس با وزن تولد خیلی پائین ( VLBW ) می باشد. همه نوزادان زیر 1500gr وزن هنگام تولد و زیر 32 هفته حاملگی   ( بر اساس معیارهای ورود و خروج) بصورت تصادفی در سه گروه قرار داده می شوند :

1- گروه I مداخله با شیاف گلیسیرین gr 5/0 روزانه تا 10 روز از روز دوم تولد

2- گروه II مداخله با انمای گلیسیرین شامل gr 5/0 روغن گلیسیرین + cc/kg 5 نیم نرمال روزانه تا 10 روز

3- گروه III کنترل – مراقبتهای روتین بخش

سه گروه فوق روزانه توسط پزشک معاینه می شوند. حال عمومی تحمل تغذیه – اتساع شکم – دفع مدفوع ویزیت می شوند و تست خون در مدفوع روزانه انجام می شوند.

یکی از مشکلات عمده در بخش NICU عدم توانائی در تغذیه کامل خوراکی در نوزادان نارس می باشد که خود از یک طرف باعث کاهش وزن شدید، مشکلات در جدا کردن نوزاد از ونتیلاتور، کاهش در میزان عناصر و مواد معدنی مورد نیاز در نوزاد و از طرف مشکلات در اثر عدم شیردهی در مادر می گردد. عدم تحمل خوراکی در نوزاد نارس هم بدلیل بیماری زمینه ای است و هم بدلیل کاهش حرکت روده می باشد که خود ناشی از عدم بلوغ مکانیسم های حرکتی فیزیولوژیک می شود(2و1).

تنها 37% نوزادان نارس در 24 ساعت اول بعد از تولد مکرنیوم دفع می کنند و 32% آنها دفع بعد از 48 ساعت دارند احتباس مکرنیوم باعث اتساع شکم و در نتیجه عدم تحمل تغذیه خوراکی می شود(3).

بنظر می رسد تسریع در دفع مکرنیوم و اجابت مزاج های بعدی در نوزادان نارس بتواند هم در شروع زودتر تغذیه خوراکی و هم در افزایش سریعتر آن تا رسیدن به تغذیه کامل خوراکی نقش کلیدی را ایفا کند. که در بررسیهای مختلف استفاده از شیاف گلیسیرین ، انمای گلیسیرین و تحریک ناحیه رکتوم مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج متفاوتی را گزارش کرده اند.

سابقه طرح و بررسی متون:

در مطالعه ای در کره که در دو گروه نوزاد نارس ( حدود 40 نفر در هر گروه ) با وزن تولد کمتر یا مساوی gr 1500 انجام شد با استفاده از انمای گلیسیرین روتین و دفع سریعتر مکرنیوم هم زمان کمتری تا رسیدن به تغذیه کامل خوراکی طول کشیده بود و هم عوارضی مانند Sepsis نوزادی در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل گزارش شد (3).

در مطالعه دیگر در کانادا که بررسی روی 81 نوزاد VLBW در دو گروه مقایسه ای انجام شد به دنبال انمای گلیسیرین دفع مکرنیوم در گروه مداخله سریعتر از گروه کنترل بوده اما این اختلاف معنی دار نبود. عوارض در هر دو گروه یکسان بود و این روش در اجابت مزاج های بعدی نوزاد تأثیر نداشت(4).

در بررسی دیگری در آلمان روی41 نوزاد کمتر از gr 1000 از هیچ ماده مسهل یا انما استفاده نشد و ساعت دفع اولین مکرنیوم و اجابت مزاج بعدی و ارتباط آن با میزان تحمل تغذیه خوراکی بررسی شد. که مشخص شد تحمل خوراکی و افزایش آن به دفع اولین مکرنیوم بستگی نداشته اما در نوزادانی که دفع های بعدی را داشتند تحمل تغذیه با حجم بیشتری بوده است (5).

پیشنهاد شده در نوزادانی که عدم مدفوع از روده مانند نوزادان نارس وجود دارد جهت جلوگیری از اشکال در دفع باید از شیاف گلیسیرین ، انمای نیم نرمال به میزان cc/kg 5 و تحریک ملایم رکتوم با کاته تر انجام شود(6)

این مطالعه ( RCT ) کارآزمائی بالینی تصادفی در سه گروه نوزادان نارس با وزن تولد کمتر یا مساوی 1500 گرم می باشد که کنتراندیکاسیونی جهت شروع تغذیه خوراکی ندارند. نوزادان بر اساس معیارهای ورود انتخاب می شوند و در سه گروه بطور تصادفی تصادفی سازی با روش Balanced Block صورت می گیرد و دوسوکور قرار داده می شوند: 1- گروه I ( مداخله با شیاف گلیسیرین) 2- گروه II ( مداخله با انمای سالین + گلیسیرین ) و گروه III ( کنترل یا بدون مداخله) .

منظور از دو سوکور : بیمار ( نوزاد) متوجه نوع مداخله نمی باشد فردی که داده ها را ثبت و آنالیز می کند نیز گروه را نمی شناسد تنها پرستاری که مداخله را اجرا می کند با خبر است.

در گروه I از شیاف گلیسیرین به میزان 5/0 گرم روزانه بمدت 10 روز استفاده می شود.  

در گروه II میزان cc/kg 5 از محلول نیم نرمال (%45/0 ) همراه با 5/0 گرم روغن گلیسیرین از طریق یک سرنگ که کاتتر ادراری یک بار مصرف به شماره CH8 متصل می باشد به میزان 3-2 سانتیمتر داخل مقعد داده می شود. این عمل روزانه به مدت 10 روز استفاده می گردد. درگروه III مراقبتهای روتین بخش NICU داده می شود روزانه میزان تحمل تغذیه یا عوارض احتمالی طبق پرسشنامه توسط همکاران چک می گردد.

25- مشخصات ابزار جمع آوری اطلاعات :

داده ها از طریق مشاهده و معاینه در پرسشنامه هایی جمع آوری می شود . داده ها شامل وزن تغییرات وزن تحمل خوراکی زمان رسیدن به تحمل خوراکی زمان اولین دفع مکونیوم اتساع شکم و عوارضی چون NEC ایلئوس و .... می باشد. داروهای پس از جمع آوری در بانک اطلاعاتی نرم افزار آماری SPSS V.16 ذخیره و بر اساس اهداف آمارهای توصیفی و تحلیلی و با کمک آزمونهای ( آماری مناسب ) استخراج می شود.

26- روش محاسبه حجم نمونه :

27- ملاحظات اخلاقی :

1- اذیت شدن نوزاد هنگام استفاده استفاده از شیاف که می توان شیاف را بصورت طولی به دو قطعه باریکتر نصف کرد.

2- اذیت شدن نوزاد هنگام استفاده از کاتتر مقعدی که توصیه می شود از ژل لیدوکائین قبل از گذاشتن کاتتر استفاده شود.

3- مداخله با رضایت کتبی و آگاهانه صورت می گیرد.

28- محدودیتهای اجرایی طرح و روش کاهش آنها:

1- ممکن است در نوزادان مختلف روشهای دیگر افزایش تحمل خوراکی مثل استفاده از پروبیوتیک یا اریترومایسین انجام شود که قبل از شروع مطالعه توضیحات لازم به همکاران داده می شود.

2- جهت یکسان بودن روش و حجم انما از دو پرستار آموزش دیده بعنوان همکار طرح استفاده
می شود و این عمل در شیفت صبح و تحت نظر پزشک مربوطه می باشد.

تعیین حجم نمونه:

بر اساس مطالعه (سال 2007) Shim  و همکاران، میانه زمان تا به خوراك افتادن نوزادان كم وزن (g 1500 <) درگروه مطالعه (انمای گلیسیرین) دربرابر گروه كنترل، 0/16 روز در برابر 9/22 روز با انحراف معیار به ترتیب 1/6 و 4/9 روز در دو گروه درمان و كنترل بیان شده است كه با در نظر گرفتن 05/0 = α و 20/0 = ß و استفاده از فرمول محاسبه ی حجم نمونه برای كشف اختلاف دو میانگین، تعداد نوزادان مورد نیاز در هر گروه 21 مورد برآورد می شود. اما با توجه به عدم توزیع نرمال مدت زمان تا به خوراك افتادن نوزادان و استفاده از آزمون ناپارامتری Mann-Whitney U  در مقایسه ی دو گروه، با در نظر گرفتن حداقل كارایی مجانبی (ARE)  این آزمون در برابر آزمون های پارامتری كه برابر با 864/0 می باشد، حجم نمونه تصحیح شده از رابطه ی بیان شده در زیر 24 مورد  بدست می آید كه در نهایت با تصحیح حجم نمونه برای تعداد مقایسه هر گروه با گروههای دیگر (تعداد كل گروهها منهای یك)، تعداد نوزادان مورد نیاز در هرگروه 34 مورد خواهد بود.:Butc1952
دوشنبه 11 فروردین 1399 10:22 ب.ظ
healath
CBD gummies
جمعه 8 فروردین 1399 05:11 ب.ظ
Hey there just wanted to give you a quick heads up.
The words in your article seem to be running off the screen in Firefox.
I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I
thought I'd post to let you know. The layout look great
though! Hope you get the issue solved soon. Cheers
https://royalcbd.com/shop/
دوشنبه 4 فروردین 1399 09:45 ب.ظ
Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over.

I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this
to my followers! Exceptional blog and excellent style and design.
https://royalcbd.com/product/cbd-oil-250mg/
جمعه 1 فروردین 1399 03:48 ق.ظ
Piece of writing writing is also a fun, if you be acquainted with afterward you can write otherwise
it is difficult to write.
נערות ליווי בתל אביב
چهارشنبه 28 اسفند 1398 01:59 ب.ظ
One of the best man is often the grooms most reliable and faithful pal or relative.
The best man is normally the grooms most reliable and faithful good friend or relative.
The ushers would be the grooms brothers, cousin, or greatest
associates, or brothers and shut relations of the bride.
Responsibilities of the most effective Man Before the marriage,
he - pays for his personal attire, bought or rented. May give the envelope to the
officiant before the ceremony. Through the ceremony, he - isn't part of the processional but enters with the groom, standing behind the groom and slightly to the left.

After the ceremony, he - instantly serves as one of the witnesses in signing the marriage license.
On the reception, he - does not stand in the receiving line except he is also the father of the
groom. After the reception, he - promptly returns both his
and the grooms rented formal put on to the suitable location.
7escortgirls
یکشنبه 25 اسفند 1398 04:21 ق.ظ
One of the best man is usually the grooms most trustworthy and faithful friend or relative.
The very best man is normally the grooms most reliable and faithful
pal or relative. The ushers often is the grooms brothers,
cousin, or finest friends, or brothers and close kin of the bride.
Responsibilities of one of the best Man Before the wedding, he - pays for his
own attire, bought or rented. May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.
During the ceremony, he - is not a part of the processional
but enters with the groom, standing behind the groom and barely to the left.
After the ceremony, he - instantly serves as one of the witnesses in signing the marriage license.

At the reception, he - doesn't stand within the receiving line unless he can be
the father of the groom. After the reception, he -
promptly returns both his and the grooms rented formal wear to the suitable location.
side effects of cbd
پنجشنبه 8 اسفند 1398 09:07 ق.ظ
We're a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your web site offered us with helpful information to
work on. You have performed a formidable task and our whole neighborhood shall
be grateful to you.
cannabidiol oil
پنجشنبه 8 اسفند 1398 07:39 ق.ظ
I was suggested this blog by means of my
cousin. I'm not sure whether this put up is written by
way of him as no one else recognize such specified approximately my problem.
You're incredible! Thanks!
nipslip
چهارشنبه 7 اسفند 1398 02:13 ب.ظ
Hurrah! At last I got a website from where I can in fact obtain helpful
information regarding my study and knowledge.
best CBD oil
پنجشنبه 1 اسفند 1398 01:44 ب.ظ
Thanks very nice blog!
Kho Sim
پنجشنبه 24 بهمن 1398 03:56 ب.ظ
Hello, just wanted to say, I enjoyed this post.
It was funny. Keep on posting!
카지노추천
دوشنبه 21 بهمن 1398 03:17 ب.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great.
I don't know who you are but certainly you're going to a famous blogger if
you aren't already ;) Cheers!
0LOFT
یکشنبه 20 بهمن 1398 10:19 ب.ظ
thanks a lot considerably this web site will be elegant and relaxed
5escortgirls
یکشنبه 13 بهمن 1398 06:19 ب.ظ
The best man is usually the grooms most reliable and faithful friend or relative.
The perfect man is usually the grooms most reliable and faithful buddy or relative.
The ushers often is the grooms brothers, cousin, or finest buddies, or brothers and shut relatives of the bride.
Responsibilities of the very best Man Before the marriage,
he - pays for his own attire, bought or rented. May give the envelope to
the officiant before the ceremony. Throughout the ceremony, he - is just not part of the processional
but enters with the groom, standing behind the groom and barely to the left.
After the ceremony, he - instantly serves as one of the witnesses in signing the marriage license.
On the reception, he - doesn't stand within the receiving line unless
he can be the father of the groom. After the
reception, he - promptly returns both his and the grooms rented
formal wear to the appropriate location.
porr djur
جمعه 11 بهمن 1398 03:15 ب.ظ
elit dejting porr djur tentakel porr oili virta porr porr hast gratis mobil porr
alexandra hjort porr porr fri bianca ingrosso porr sex och porr
porr nakna tjejer resor for singlar bingo rimer porr dvarg porr singlar goteborg
redtub porr same porr porr film gratis annie svensson porr anette porr porr for
par gamal porr porr movis singlar gotland youtube porr svart porr porr swe porr pa svenska kiss
porr singlar malmo nudist porr kvalitets porr free bi mom porr porr
sodertalje dejting nykoping fru porr gratis porr sperma sprut trosor porr polsk
porr extrem porr 69 porr kvinnor porr porr sundsvall svenska porr noveller sex porr
video porr sokmotor svensk sommarsex porr mor son porr svensk hd porr porr pa mobilen porr bild
funny russian dating pictures
چهارشنبه 9 بهمن 1398 12:06 ب.ظ
girls porno funny russian dating pictures porno hjemme sexe porno dansk familie porno porno lars porno triana interracial dating
site porno site polish dating porno masturbation gwen stefani dating club
porno foto porno lesbian dating online dillion harper porno
prosto porno porno smotret online grinder dating
ostre porno za darmo dating sites for free porno videoer xxx porno
sex gratis porno gamle damer muslim porno pov porno funny porno porno mature anal hd www porno sex com naked dating
datingsider danmark watch porno movie online dating an introvert teen amateur porno big kok porno dating over 50 ar
porno romky big butt porno porno cu blonde porno moana pozzi porno kitty porno doiki crossdress porno gammel
og ung porno porno pic best sex dating porno hart free
porno 69 norske damer porno one night stand dating tromso porno
porno herotico
دوشنبه 30 دی 1398 04:07 ب.ظ
sexo en la cama porno herotico contactos sexo avila hombres y sexo comics porno los simpsons magic porno porno abuelas gratis porno putas vidios porno xx contactos mujeres
en lleida pareja sin sexo chico busca chico vigo porno vratis video
porno xxx gratis mature porno videos sexo mujeres casadas zenda porno
videos casero de sexo videos porno gratis tetonas como hacer sexo anal anuncios de sexo busco chico alicante videos porno
cartoon sexo grqtis sexo en vilanova i la geltru videos caseros sexo videos
porno orgasmo revistas pornograficas peliculas porno torrent busco
chico para viajar sims sexo anuncios de mujeres para
hombres sexo liberal videos practicando sexo escena sexo sexo amateur fotos
dibujos sexo xxx porno casero yo porno porno latex gente
haciendo sexo sexo sin compromiso videos porno dinio porno rubias tetonas sexo casero trios lesbis porno sexo en carnaval contactos chicas castellon filme porno romanesti gratis contactos de mujeres en badajoz moras porno
5escortgirls
دوشنبه 16 دی 1398 11:54 ب.ظ
The most effective man is normally the grooms most reliable and faithful buddy or relative.
The very best man is usually the grooms most reliable and faithful pal or relative.
The ushers often is the grooms brothers, cousin, or greatest buddies, or brothers and
shut kin of the bride. Responsibilities of one of the best Man Before the
wedding, he - pays for his personal attire, bought or rented.

May give the envelope to the officiant before the
ceremony. In the course of the ceremony, he - shouldn't be part of the processional however enters with the groom, standing behind the groom and barely
to the left. After the ceremony, he - immediately serves as one of the witnesses in signing the marriage license.
On the reception, he - does not stand in the receiving line unless he
is also the father of the groom. After the reception, he - promptly returns each his and the grooms
rented formal wear to the appropriate location.
7ESCORTGIRLS
شنبه 14 دی 1398 03:57 ب.ظ
One of the best man is usually the grooms most reliable and faithful good friend or relative.
The best man is usually the grooms most trustworthy and faithful friend
or relative. The ushers will be the grooms brothers, cousin, or greatest pals, or brothers and
close relations of the bride. Responsibilities of the most effective Man Before the marriage, he - pays for his personal attire, bought or rented.
May give the envelope to the officiant before the ceremony.
Throughout the ceremony, he - just isn't a part
of the processional but enters with the groom, standing behind the groom and barely to
the left. After the ceremony, he - immediately serves as one of many
witnesses in signing the marriage license. At the reception, he - does not stand in the
receiving line until he is also the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns both his and the
grooms rented formal put on to the appropriate location.
צימרים בצפון
جمعه 6 دی 1398 01:08 ب.ظ
appreciate it a whole lot this site is usually formal as well as casual
Trapani Airport Bus
پنجشنبه 28 آذر 1398 09:42 ب.ظ
wonderful web site
Palermo San Vito lo Capo
پنجشنبه 28 آذر 1398 09:41 ب.ظ
it is a really very nice blog
Best CBD Oil
دوشنبه 25 آذر 1398 04:14 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody?
This post posted at this site is actually good.
QQNAGA88
شنبه 23 آذر 1398 11:38 ق.ظ
what are the meaning of these words
olej konopny cbd
چهارشنبه 20 آذر 1398 06:03 ب.ظ
Thanks very interesting blog!
dr auto scottsdale az
چهارشنبه 20 آذر 1398 09:09 ق.ظ
Your means of telling the whole thing in this piece of writing is actually good, every one be
capable of easily understand it, Thanks a lot.
Obituaries
سه شنبه 19 آذر 1398 03:18 ق.ظ
This information is worth everyone's attention. Where can I find out more?
naturliga penisförstoring
چهارشنبه 13 آذر 1398 10:58 ب.ظ
This design is incredible! You certainly know how to keep a reader amused.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog
(well, almost...HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more
than that, how you presented it. Too cool!
money management
دوشنبه 11 آذر 1398 07:43 ب.ظ
Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple tweeks
would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme.
Thanks
xxx
سه شنبه 5 آذر 1398 03:10 ب.ظ
Why users still use to read news papers when in this
technological globe the whole thing is presented
on web?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو