تبلیغات
آموزش پزشکی - بررسی تأثیر استفاده از شیاف و انمای گلیسیرین بر تحمل تغذیه نوزادان نارس با وزن تولد خیلی پائین
آموزش پزشکی
چهارشنبه 14 دی 1390

بررسی تأثیر استفاده از شیاف و انمای گلیسیرین بر تحمل تغذیه نوزادان نارس با وزن تولد خیلی پائین

چهارشنبه 14 دی 1390

نوع مطلب :
نویسنده :محمد کاظمی

عنوان طرح :

 بررسی تأثیر استفاده از شیاف و انمای گلیسیرین بر تحمل تغذیه نوزادان نارس با وزن تولد خیلی پائین .

خلاصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردی طرح:

یکی از مشکلات عمده در بخش نوزادان و NICU عدم توانائی در تغذیه کامل خوراکی در نوزادان نارس می باشد که خود عواقب عمده کوتاه مدت و دراز مدت دارد.

عدم شروع یا افزایش تغذیه در این نوزادان خود  می تواند به دلیل بیماری زمینه ای و نیز می تواند به دلیل عدم بلوغ فیزیولوژیک مکانیسم های حرکتی در روده این نوزادان باشد. دیر دفع کردن مکرنیوم در اینها می تواند سبب اتساع شکم و در نتیجه عدم تحمل خوراکی گردد. بنظر می رسد با دفع سریعتر مکرنیوم تغذیه را بتوان زودتر شروع کرد و سریعتر افزایش داد.

خلاصه روش اجرای طرح : 

این مطالعه ( RCT ) کار آزمائی بالینی تصادفی بین سه گروه نوزادان نارس با وزن تولد خیلی پائین ( VLBW ) می باشد. همه نوزادان زیر 1500gr وزن هنگام تولد و زیر 32 هفته حاملگی   ( بر اساس معیارهای ورود و خروج) بصورت تصادفی در سه گروه قرار داده می شوند :

1- گروه I مداخله با شیاف گلیسیرین gr 5/0 روزانه تا 10 روز از روز دوم تولد

2- گروه II مداخله با انمای گلیسیرین شامل gr 5/0 روغن گلیسیرین + cc/kg 5 نیم نرمال روزانه تا 10 روز

3- گروه III کنترل – مراقبتهای روتین بخش

سه گروه فوق روزانه توسط پزشک معاینه می شوند. حال عمومی تحمل تغذیه – اتساع شکم – دفع مدفوع ویزیت می شوند و تست خون در مدفوع روزانه انجام می شوند.

یکی از مشکلات عمده در بخش NICU عدم توانائی در تغذیه کامل خوراکی در نوزادان نارس می باشد که خود از یک طرف باعث کاهش وزن شدید، مشکلات در جدا کردن نوزاد از ونتیلاتور، کاهش در میزان عناصر و مواد معدنی مورد نیاز در نوزاد و از طرف مشکلات در اثر عدم شیردهی در مادر می گردد. عدم تحمل خوراکی در نوزاد نارس هم بدلیل بیماری زمینه ای است و هم بدلیل کاهش حرکت روده می باشد که خود ناشی از عدم بلوغ مکانیسم های حرکتی فیزیولوژیک می شود(2و1).

تنها 37% نوزادان نارس در 24 ساعت اول بعد از تولد مکرنیوم دفع می کنند و 32% آنها دفع بعد از 48 ساعت دارند احتباس مکرنیوم باعث اتساع شکم و در نتیجه عدم تحمل تغذیه خوراکی می شود(3).

بنظر می رسد تسریع در دفع مکرنیوم و اجابت مزاج های بعدی در نوزادان نارس بتواند هم در شروع زودتر تغذیه خوراکی و هم در افزایش سریعتر آن تا رسیدن به تغذیه کامل خوراکی نقش کلیدی را ایفا کند. که در بررسیهای مختلف استفاده از شیاف گلیسیرین ، انمای گلیسیرین و تحریک ناحیه رکتوم مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج متفاوتی را گزارش کرده اند.

سابقه طرح و بررسی متون:

در مطالعه ای در کره که در دو گروه نوزاد نارس ( حدود 40 نفر در هر گروه ) با وزن تولد کمتر یا مساوی gr 1500 انجام شد با استفاده از انمای گلیسیرین روتین و دفع سریعتر مکرنیوم هم زمان کمتری تا رسیدن به تغذیه کامل خوراکی طول کشیده بود و هم عوارضی مانند Sepsis نوزادی در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل گزارش شد (3).

در مطالعه دیگر در کانادا که بررسی روی 81 نوزاد VLBW در دو گروه مقایسه ای انجام شد به دنبال انمای گلیسیرین دفع مکرنیوم در گروه مداخله سریعتر از گروه کنترل بوده اما این اختلاف معنی دار نبود. عوارض در هر دو گروه یکسان بود و این روش در اجابت مزاج های بعدی نوزاد تأثیر نداشت(4).

در بررسی دیگری در آلمان روی41 نوزاد کمتر از gr 1000 از هیچ ماده مسهل یا انما استفاده نشد و ساعت دفع اولین مکرنیوم و اجابت مزاج بعدی و ارتباط آن با میزان تحمل تغذیه خوراکی بررسی شد. که مشخص شد تحمل خوراکی و افزایش آن به دفع اولین مکرنیوم بستگی نداشته اما در نوزادانی که دفع های بعدی را داشتند تحمل تغذیه با حجم بیشتری بوده است (5).

پیشنهاد شده در نوزادانی که عدم مدفوع از روده مانند نوزادان نارس وجود دارد جهت جلوگیری از اشکال در دفع باید از شیاف گلیسیرین ، انمای نیم نرمال به میزان cc/kg 5 و تحریک ملایم رکتوم با کاته تر انجام شود(6)

این مطالعه ( RCT ) کارآزمائی بالینی تصادفی در سه گروه نوزادان نارس با وزن تولد کمتر یا مساوی 1500 گرم می باشد که کنتراندیکاسیونی جهت شروع تغذیه خوراکی ندارند. نوزادان بر اساس معیارهای ورود انتخاب می شوند و در سه گروه بطور تصادفی تصادفی سازی با روش Balanced Block صورت می گیرد و دوسوکور قرار داده می شوند: 1- گروه I ( مداخله با شیاف گلیسیرین) 2- گروه II ( مداخله با انمای سالین + گلیسیرین ) و گروه III ( کنترل یا بدون مداخله) .

منظور از دو سوکور : بیمار ( نوزاد) متوجه نوع مداخله نمی باشد فردی که داده ها را ثبت و آنالیز می کند نیز گروه را نمی شناسد تنها پرستاری که مداخله را اجرا می کند با خبر است.

در گروه I از شیاف گلیسیرین به میزان 5/0 گرم روزانه بمدت 10 روز استفاده می شود.  

در گروه II میزان cc/kg 5 از محلول نیم نرمال (%45/0 ) همراه با 5/0 گرم روغن گلیسیرین از طریق یک سرنگ که کاتتر ادراری یک بار مصرف به شماره CH8 متصل می باشد به میزان 3-2 سانتیمتر داخل مقعد داده می شود. این عمل روزانه به مدت 10 روز استفاده می گردد. درگروه III مراقبتهای روتین بخش NICU داده می شود روزانه میزان تحمل تغذیه یا عوارض احتمالی طبق پرسشنامه توسط همکاران چک می گردد.

25- مشخصات ابزار جمع آوری اطلاعات :

داده ها از طریق مشاهده و معاینه در پرسشنامه هایی جمع آوری می شود . داده ها شامل وزن تغییرات وزن تحمل خوراکی زمان رسیدن به تحمل خوراکی زمان اولین دفع مکونیوم اتساع شکم و عوارضی چون NEC ایلئوس و .... می باشد. داروهای پس از جمع آوری در بانک اطلاعاتی نرم افزار آماری SPSS V.16 ذخیره و بر اساس اهداف آمارهای توصیفی و تحلیلی و با کمک آزمونهای ( آماری مناسب ) استخراج می شود.

26- روش محاسبه حجم نمونه :

27- ملاحظات اخلاقی :

1- اذیت شدن نوزاد هنگام استفاده استفاده از شیاف که می توان شیاف را بصورت طولی به دو قطعه باریکتر نصف کرد.

2- اذیت شدن نوزاد هنگام استفاده از کاتتر مقعدی که توصیه می شود از ژل لیدوکائین قبل از گذاشتن کاتتر استفاده شود.

3- مداخله با رضایت کتبی و آگاهانه صورت می گیرد.

28- محدودیتهای اجرایی طرح و روش کاهش آنها:

1- ممکن است در نوزادان مختلف روشهای دیگر افزایش تحمل خوراکی مثل استفاده از پروبیوتیک یا اریترومایسین انجام شود که قبل از شروع مطالعه توضیحات لازم به همکاران داده می شود.

2- جهت یکسان بودن روش و حجم انما از دو پرستار آموزش دیده بعنوان همکار طرح استفاده
می شود و این عمل در شیفت صبح و تحت نظر پزشک مربوطه می باشد.

تعیین حجم نمونه:

بر اساس مطالعه (سال 2007) Shim  و همکاران، میانه زمان تا به خوراك افتادن نوزادان كم وزن (g 1500 <) درگروه مطالعه (انمای گلیسیرین) دربرابر گروه كنترل، 0/16 روز در برابر 9/22 روز با انحراف معیار به ترتیب 1/6 و 4/9 روز در دو گروه درمان و كنترل بیان شده است كه با در نظر گرفتن 05/0 = α و 20/0 = ß و استفاده از فرمول محاسبه ی حجم نمونه برای كشف اختلاف دو میانگین، تعداد نوزادان مورد نیاز در هر گروه 21 مورد برآورد می شود. اما با توجه به عدم توزیع نرمال مدت زمان تا به خوراك افتادن نوزادان و استفاده از آزمون ناپارامتری Mann-Whitney U  در مقایسه ی دو گروه، با در نظر گرفتن حداقل كارایی مجانبی (ARE)  این آزمون در برابر آزمون های پارامتری كه برابر با 864/0 می باشد، حجم نمونه تصحیح شده از رابطه ی بیان شده در زیر 24 مورد  بدست می آید كه در نهایت با تصحیح حجم نمونه برای تعداد مقایسه هر گروه با گروههای دیگر (تعداد كل گروهها منهای یك)، تعداد نوزادان مورد نیاز در هرگروه 34 مورد خواهد بود.:levitra 20mg
جمعه 20 مهر 1397 11:00 ق.ظ

Amazing posts. Many thanks.
levitra without a doctor prescription levitra 20mg buy levitra online levitra without a doctor prescription vardenafil 20mg buy levitra 10mg levitra 10 mg kopen levitra generic levitra 10 mg kopen generic levitra
Cialis canada
سه شنبه 10 مهر 1397 08:15 ب.ظ

You actually expressed it wonderfully!
cialis dosage cialis dosage recommendations cialis rckenschmerzen we like it safe cheap cialis cialis 20mg preis cf cialis lilly tadalafi acheter cialis kamagra comprar cialis navarr cialis prices in england cialis 05
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 01:49 ب.ظ

Regards! I like it.
cialis generico lilly cialis generisches kanada cialis sicuro in linea only here cialis pills cialis 5mg billiger cialis 20mg preis cf free generic cialis cialis usa cost side effects for cialis prescription doctor cialis
Free auto approve list 9-25-2018
چهارشنبه 4 مهر 1397 06:51 ب.ظ
I added a new blog post yesterday. There’s a smaller list than usual
in it. I’m currently working on a bigger list. It’s going to take some time
to compile it. I hope all of you are having a good week.
I’m planning on doing some design changes to my site.
I’m also thinking about adding some new things too. I’ll
talk more about that in the days and weeks to come.
prescription drugs without prior prescription
یکشنبه 1 مهر 1397 02:02 ق.ظ

Wow all kinds of terrific info!
canada medication pharmacy canadianpharmacyusa24h online pharmacies in usa buy viagra now canadian pharmacies without an rx canada pharmacies online prescriptions canada rx canadian pharmacycanadian pharmacy buy vistagra usa canadianpharmacyusa24h is it legal
viagrayosale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:13 ب.ظ

Superb advice. Thanks a lot.
free cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis baratos compran uk cialis tadalafil online buying cialis overnight achat cialis en itali cialis therapie cialis online if a woman takes a mans cialis cialis generico milano
http://viagravonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:59 ب.ظ

Kudos! Valuable stuff!
generic for cialis cialis savings card cuanto cuesta cialis yaho cipla cialis online cialis e hiv cialis venta a domicilio cialis generico online generic for cialis brand cialis nl how do cialis pills work
canada online pharmacies legitimate
چهارشنبه 14 شهریور 1397 05:50 ق.ظ

You reported this exceptionally well.
canadian drugs good canadian online pharmacies canadian drugs online pharmacies of canada trust pharmacy canada reviews drugs for sale canadian mail order pharmacies canadian drugstore online pharmacies legitimate pharmacy canada reviews
buycialisonla.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:42 ق.ظ

You said it nicely.!
buy viagra generic how old do you have to be to buy viagra get online prescription for viagra is it legal to buy viagra online from canada get prescription for viagra where can you buy viagra without a prescription viagra alternative uk pharmacy viagra viagra order online buy viagra online from canada
http://cialisky.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:10 ق.ظ

Regards! Excellent stuff!
click here take cialis estudios de cialis genricos buy cialis cialis kamagra levitra cialis rezeptfrei viagra vs cialis vs levitra cialis generique opinioni cialis generico tarif cialis france recommended site cialis kanada
cialisda.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:04 ب.ظ

Incredible all kinds of beneficial info!
cialis 5 mg schweiz generic cialis soft gels dosagem ideal cialis only best offers cialis use buy cialis online viagra vs cialis cost of cialis per pill cialis 20 mg effectiveness order a sample of cialis generic cialis at walmart
babecolate.com/buy-generic-cialis-online.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:44 ب.ظ

Fine knowledge. Thank you.
cialis baratos compran uk achat cialis en suisse the best site cialis tablets when will generic cialis be available cialis professional yohimbe overnight cialis tadalafil cialis rckenschmerzen cialis 5mg billiger cialis 100mg suppliers cialis para que sirve
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:40 ب.ظ

Great knowledge. Cheers!
cialis flussig warnings for cialis cialis 20mg prix en pharmacie we recommend cheapest cialis if a woman takes a mans cialis cialis therapie enter site very cheap cialis acquistare cialis internet trusted tabled cialis softabs cialis alternative
Viagra 5mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:32 ب.ظ

Beneficial material. Thank you.
how to purchase viagra online buying viagra from canada buy viagra india online viagra without prescription buy viagra nz buy viagra using paypal viagra usa online buy uk viagra buy viagra overnight shipping buy genuine viagra online
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 08:57 ق.ظ

Really tons of beneficial info.
cialis authentique suisse purchasing cialis on the internet warnings for cialis cialis professional from usa cialis 5 mg schweiz cialis side effects generic cialis pill online brand cialis nl warnings for cialis cialis 20 mg cut in half
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 08:30 ق.ظ

Kudos. I appreciate it!
tadalafil 20 mg cialis mit grapefruitsaft we recommend cialis info cialis reviews cialis kaufen wo cialis generic availability cheap cialis cialis price in bangalore click here take cialis recommended site cialis kanada
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:16 ب.ظ

Amazing data. Appreciate it!
cialis online napol cialis canada on line look here cialis cheap canada cialis tadalafil venta cialis en espaa generic cialis 20mg uk cialis 10 doctissimo buy cialis online nz cialis price thailand we recommend cialis best buy
imvu credit generator
سه شنبه 15 اسفند 1396 10:22 ب.ظ
من مطمئن نیستم که چرا این وب سایت برای من بارگیری فوق العاده کند است.
آیا هر کس دیگری دارای این مشکل است یا موضوعی در پایان من است؟

بعدا بررسی خواهم کرد و ببینید آیا مشکل هنوز وجود دارد.
chaturbate hack tokens
دوشنبه 14 اسفند 1396 08:25 ب.ظ
در واقع زمانی که کسی بعد از آن به دیگران متوجه نمی شود
که آنها کمک خواهند کرد، بنابراین در اینجا اتفاق می افتد.
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 07:34 ب.ظ
این واقعا پیچیده در این پر از زندگی فعالیت برای گوش دادن به اخبار است
در تلویزیون، بنابراین من به سادگی با استفاده از وب برای این منظور، و گرفتن
آخرین اطلاعات
spartan wars empire honor cheats
یکشنبه 6 اسفند 1396 04:28 ق.ظ
پست بسیار خوب! ما به این موضوع به طور خاص ارتباط خواهیم داد
پست عالی در وب سایت ما. نگه داشتن نوشتن خوب
jetpack joyride hack
جمعه 4 اسفند 1396 11:47 ب.ظ
وای، ساختار وب سایت باور نکردنی! چقدر طول می کشد که شما یک وبلاگ را اجرا می کنید؟
شما در حال انجام یک وبلاگ نگاه آسان است. نگاه کلی وب سایت شما عالی است، بجز محتوای آن!
livejasmin credit hack forum
جمعه 4 اسفند 1396 09:01 ق.ظ
موارد فوق العاده از شما، مرد. من قبلا به مسائل خود توجه کرده ام و شما به سادگی فوق العاده است.
من واقعا دوست دارم آنچه شما در اینجا دریافت کرده اید، واقعا دوست داشته باشید
آنچه شما می گوئید و راه که در آن شما در دفاع از
آی تی. شما آن را سرگرم کننده می کنید و همچنان مراقبت می کنید تا آن را هوشمندانه نگه دارید.

من نمی توانم صبر کنم تا از شما بیشتر بخوانم. این در واقع یک وب سایت فوق العاده است.
weed
دوشنبه 30 بهمن 1396 10:22 ب.ظ
وب سایت جالب مقدار زیادی اطلاعات مفید در اینجا.
من آن را به چند دوست ارسال می کنم و علاوه بر خواندن نیز به اشتراک می گذارم.
و بدیهی است، از تلاشتان متشکریم!
cam4 hack ios
جمعه 27 بهمن 1396 05:48 ب.ظ
به نظر من، به نظر می رسد که من این موضوع را نوید می کنم
بر این من آن را کاملا مفید پیدا کرده ام و به من کمک کرده است
بارها امیدوارم کمک های مختلفی را برای کاربران مختلف ارائه دهم
مثل آنکه به من کمک کرد آفرین.
clash royale cheat
یکشنبه 22 بهمن 1396 11:36 ب.ظ
چطوری این پست نمی تواند بهتر نوشته شود!
خواندن این پست به یاد مادرم اتاق قدیمی من!
او همیشه در این باره صحبت میکند. من این مقاله را به او ارسال می کنم.

کاملا مشخص است که خواندنش خوب است. با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری!
little empire hack
جمعه 29 دی 1396 01:15 ق.ظ
با توجه به این موضوع، با توجه به این موضوع، پاسخ خوبی به شما داده می شود
استدلال و صحبت کردن در مورد آن.
Quinn
جمعه 17 آذر 1396 08:06 ق.ظ
Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is important and everything.
However think about if you added some great photos or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with pics and video clips,
this site could definitely be one of the very best in its field.
Wonderful blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر