تبلیغات
آموزش پزشکی - بررسی تأثیر استفاده از شیاف و انمای گلیسیرین بر تحمل تغذیه نوزادان نارس با وزن تولد خیلی پائین
آموزش پزشکی
چهارشنبه 14 دی 1390

بررسی تأثیر استفاده از شیاف و انمای گلیسیرین بر تحمل تغذیه نوزادان نارس با وزن تولد خیلی پائین

چهارشنبه 14 دی 1390

نوع مطلب :
نویسنده :محمد کاظمی

عنوان طرح :

 بررسی تأثیر استفاده از شیاف و انمای گلیسیرین بر تحمل تغذیه نوزادان نارس با وزن تولد خیلی پائین .

خلاصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردی طرح:

یکی از مشکلات عمده در بخش نوزادان و NICU عدم توانائی در تغذیه کامل خوراکی در نوزادان نارس می باشد که خود عواقب عمده کوتاه مدت و دراز مدت دارد.

عدم شروع یا افزایش تغذیه در این نوزادان خود  می تواند به دلیل بیماری زمینه ای و نیز می تواند به دلیل عدم بلوغ فیزیولوژیک مکانیسم های حرکتی در روده این نوزادان باشد. دیر دفع کردن مکرنیوم در اینها می تواند سبب اتساع شکم و در نتیجه عدم تحمل خوراکی گردد. بنظر می رسد با دفع سریعتر مکرنیوم تغذیه را بتوان زودتر شروع کرد و سریعتر افزایش داد.

خلاصه روش اجرای طرح : 

این مطالعه ( RCT ) کار آزمائی بالینی تصادفی بین سه گروه نوزادان نارس با وزن تولد خیلی پائین ( VLBW ) می باشد. همه نوزادان زیر 1500gr وزن هنگام تولد و زیر 32 هفته حاملگی   ( بر اساس معیارهای ورود و خروج) بصورت تصادفی در سه گروه قرار داده می شوند :

1- گروه I مداخله با شیاف گلیسیرین gr 5/0 روزانه تا 10 روز از روز دوم تولد

2- گروه II مداخله با انمای گلیسیرین شامل gr 5/0 روغن گلیسیرین + cc/kg 5 نیم نرمال روزانه تا 10 روز

3- گروه III کنترل – مراقبتهای روتین بخش

سه گروه فوق روزانه توسط پزشک معاینه می شوند. حال عمومی تحمل تغذیه – اتساع شکم – دفع مدفوع ویزیت می شوند و تست خون در مدفوع روزانه انجام می شوند.

یکی از مشکلات عمده در بخش NICU عدم توانائی در تغذیه کامل خوراکی در نوزادان نارس می باشد که خود از یک طرف باعث کاهش وزن شدید، مشکلات در جدا کردن نوزاد از ونتیلاتور، کاهش در میزان عناصر و مواد معدنی مورد نیاز در نوزاد و از طرف مشکلات در اثر عدم شیردهی در مادر می گردد. عدم تحمل خوراکی در نوزاد نارس هم بدلیل بیماری زمینه ای است و هم بدلیل کاهش حرکت روده می باشد که خود ناشی از عدم بلوغ مکانیسم های حرکتی فیزیولوژیک می شود(2و1).

تنها 37% نوزادان نارس در 24 ساعت اول بعد از تولد مکرنیوم دفع می کنند و 32% آنها دفع بعد از 48 ساعت دارند احتباس مکرنیوم باعث اتساع شکم و در نتیجه عدم تحمل تغذیه خوراکی می شود(3).

بنظر می رسد تسریع در دفع مکرنیوم و اجابت مزاج های بعدی در نوزادان نارس بتواند هم در شروع زودتر تغذیه خوراکی و هم در افزایش سریعتر آن تا رسیدن به تغذیه کامل خوراکی نقش کلیدی را ایفا کند. که در بررسیهای مختلف استفاده از شیاف گلیسیرین ، انمای گلیسیرین و تحریک ناحیه رکتوم مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج متفاوتی را گزارش کرده اند.

سابقه طرح و بررسی متون:

در مطالعه ای در کره که در دو گروه نوزاد نارس ( حدود 40 نفر در هر گروه ) با وزن تولد کمتر یا مساوی gr 1500 انجام شد با استفاده از انمای گلیسیرین روتین و دفع سریعتر مکرنیوم هم زمان کمتری تا رسیدن به تغذیه کامل خوراکی طول کشیده بود و هم عوارضی مانند Sepsis نوزادی در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل گزارش شد (3).

در مطالعه دیگر در کانادا که بررسی روی 81 نوزاد VLBW در دو گروه مقایسه ای انجام شد به دنبال انمای گلیسیرین دفع مکرنیوم در گروه مداخله سریعتر از گروه کنترل بوده اما این اختلاف معنی دار نبود. عوارض در هر دو گروه یکسان بود و این روش در اجابت مزاج های بعدی نوزاد تأثیر نداشت(4).

در بررسی دیگری در آلمان روی41 نوزاد کمتر از gr 1000 از هیچ ماده مسهل یا انما استفاده نشد و ساعت دفع اولین مکرنیوم و اجابت مزاج بعدی و ارتباط آن با میزان تحمل تغذیه خوراکی بررسی شد. که مشخص شد تحمل خوراکی و افزایش آن به دفع اولین مکرنیوم بستگی نداشته اما در نوزادانی که دفع های بعدی را داشتند تحمل تغذیه با حجم بیشتری بوده است (5).

پیشنهاد شده در نوزادانی که عدم مدفوع از روده مانند نوزادان نارس وجود دارد جهت جلوگیری از اشکال در دفع باید از شیاف گلیسیرین ، انمای نیم نرمال به میزان cc/kg 5 و تحریک ملایم رکتوم با کاته تر انجام شود(6)

این مطالعه ( RCT ) کارآزمائی بالینی تصادفی در سه گروه نوزادان نارس با وزن تولد کمتر یا مساوی 1500 گرم می باشد که کنتراندیکاسیونی جهت شروع تغذیه خوراکی ندارند. نوزادان بر اساس معیارهای ورود انتخاب می شوند و در سه گروه بطور تصادفی تصادفی سازی با روش Balanced Block صورت می گیرد و دوسوکور قرار داده می شوند: 1- گروه I ( مداخله با شیاف گلیسیرین) 2- گروه II ( مداخله با انمای سالین + گلیسیرین ) و گروه III ( کنترل یا بدون مداخله) .

منظور از دو سوکور : بیمار ( نوزاد) متوجه نوع مداخله نمی باشد فردی که داده ها را ثبت و آنالیز می کند نیز گروه را نمی شناسد تنها پرستاری که مداخله را اجرا می کند با خبر است.

در گروه I از شیاف گلیسیرین به میزان 5/0 گرم روزانه بمدت 10 روز استفاده می شود.  

در گروه II میزان cc/kg 5 از محلول نیم نرمال (%45/0 ) همراه با 5/0 گرم روغن گلیسیرین از طریق یک سرنگ که کاتتر ادراری یک بار مصرف به شماره CH8 متصل می باشد به میزان 3-2 سانتیمتر داخل مقعد داده می شود. این عمل روزانه به مدت 10 روز استفاده می گردد. درگروه III مراقبتهای روتین بخش NICU داده می شود روزانه میزان تحمل تغذیه یا عوارض احتمالی طبق پرسشنامه توسط همکاران چک می گردد.

25- مشخصات ابزار جمع آوری اطلاعات :

داده ها از طریق مشاهده و معاینه در پرسشنامه هایی جمع آوری می شود . داده ها شامل وزن تغییرات وزن تحمل خوراکی زمان رسیدن به تحمل خوراکی زمان اولین دفع مکونیوم اتساع شکم و عوارضی چون NEC ایلئوس و .... می باشد. داروهای پس از جمع آوری در بانک اطلاعاتی نرم افزار آماری SPSS V.16 ذخیره و بر اساس اهداف آمارهای توصیفی و تحلیلی و با کمک آزمونهای ( آماری مناسب ) استخراج می شود.

26- روش محاسبه حجم نمونه :

27- ملاحظات اخلاقی :

1- اذیت شدن نوزاد هنگام استفاده استفاده از شیاف که می توان شیاف را بصورت طولی به دو قطعه باریکتر نصف کرد.

2- اذیت شدن نوزاد هنگام استفاده از کاتتر مقعدی که توصیه می شود از ژل لیدوکائین قبل از گذاشتن کاتتر استفاده شود.

3- مداخله با رضایت کتبی و آگاهانه صورت می گیرد.

28- محدودیتهای اجرایی طرح و روش کاهش آنها:

1- ممکن است در نوزادان مختلف روشهای دیگر افزایش تحمل خوراکی مثل استفاده از پروبیوتیک یا اریترومایسین انجام شود که قبل از شروع مطالعه توضیحات لازم به همکاران داده می شود.

2- جهت یکسان بودن روش و حجم انما از دو پرستار آموزش دیده بعنوان همکار طرح استفاده
می شود و این عمل در شیفت صبح و تحت نظر پزشک مربوطه می باشد.

تعیین حجم نمونه:

بر اساس مطالعه (سال 2007) Shim  و همکاران، میانه زمان تا به خوراك افتادن نوزادان كم وزن (g 1500 <) درگروه مطالعه (انمای گلیسیرین) دربرابر گروه كنترل، 0/16 روز در برابر 9/22 روز با انحراف معیار به ترتیب 1/6 و 4/9 روز در دو گروه درمان و كنترل بیان شده است كه با در نظر گرفتن 05/0 = α و 20/0 = ß و استفاده از فرمول محاسبه ی حجم نمونه برای كشف اختلاف دو میانگین، تعداد نوزادان مورد نیاز در هر گروه 21 مورد برآورد می شود. اما با توجه به عدم توزیع نرمال مدت زمان تا به خوراك افتادن نوزادان و استفاده از آزمون ناپارامتری Mann-Whitney U  در مقایسه ی دو گروه، با در نظر گرفتن حداقل كارایی مجانبی (ARE)  این آزمون در برابر آزمون های پارامتری كه برابر با 864/0 می باشد، حجم نمونه تصحیح شده از رابطه ی بیان شده در زیر 24 مورد  بدست می آید كه در نهایت با تصحیح حجم نمونه برای تعداد مقایسه هر گروه با گروههای دیگر (تعداد كل گروهها منهای یك)، تعداد نوزادان مورد نیاز در هرگروه 34 مورد خواهد بود.:Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 07:23 ق.ظ

Cheers! Loads of advice.

india cialis 100mg cost buy cialis warnings for cialis only here cialis pills we use it 50 mg cialis dose cialis en 24 hora viagra vs cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis ahumada generic cialis 20mg tablets
Olej CBD
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:15 ب.ظ
It's an amazing post in favor of all the online people; they
will take benefit from it I am sure.
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:14 ب.ظ

You actually reported that really well!
recommended site cialis kanada cialis for daily use cialis australia org cialis taglich cialis generico en mexico il cialis quanto costa tadalafil tablets cialis generico in farmacia online prescriptions cialis cialis pas cher paris
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:08 ب.ظ

Awesome information, Thanks a lot.
acquistare cialis internet order generic cialis online acquistare cialis internet brand cialis nl the best choice cialis woman cialis purchasing acquistare cialis internet dosagem ideal cialis how to purchase cialis on line viagra vs cialis vs levitra
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:52 ق.ظ

Wow quite a lot of very good information!
cialis 20 mg venta cialis en espaa cialis farmacias guadalajara buying cialis overnight non 5 mg cialis generici cialis pills in singapore buying cialis in colombia achat cialis en europe preis cialis 20mg schweiz safe site to buy cialis online
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 13 آذر 1397 04:47 ب.ظ

Kudos, Numerous facts.

generic cialis at the pharmacy only now cialis for sale in us cialis 5mg prix what is cialis cialis price thailand preis cialis 20mg schweiz canada discount drugs cialis we choice cialis pfizer india trusted tabled cialis softabs generico cialis mexico
buy cheap cialis on line
سه شنبه 13 آذر 1397 05:26 ق.ظ

You said it adequately.!
prescription doctor cialis tadalafil generic the best choice cialis woman callus cialis herbs buy cialis online nz buying brand cialis online enter site very cheap cialis we choice free trial of cialis tadalafil 20 mg
rules of survival cheat
سه شنبه 13 آذر 1397 01:18 ق.ظ
Genuinely when someone doesn't know after that its up to
other people that they will assist, so here it happens.
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:21 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis lilly tadalafi only best offers 100mg cialis cialis for sale prices for cialis 50mg cialis tadalafil online cost of cialis per pill cialis ahumada cialis rezeptfrei sterreich brand cialis nl cialis per paypa
buy tadalafil pills
دوشنبه 12 آذر 1397 05:08 ق.ظ

Really a good deal of valuable information!
tadalafil prices for cialis 50mg cialis y deporte cialis 20mg prix en pharmacie safe site to buy cialis online best generic drugs cialis best generic drugs cialis cialis uk next day venta cialis en espaa cialis without a doctor's prescription
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 04:46 ب.ظ

Reliable postings. Appreciate it.
cialis generico postepay chinese cialis 50 mg cialis 5 effetti collaterali cialis prezzo al pubblico cialis farmacias guadalajara no prescription cialis cheap canadian cialis achat cialis en suisse cialis australia org cialis 5 mg scheda tecnica
hack rules of survival pc 5/4/2018
یکشنبه 11 آذر 1397 06:39 ق.ظ
hi!,I really like your writing so a lot! share we keep
in touch more about your post on AOL? I require a specialist
on this area to unravel my problem. Maybe that's you!
Looking ahead to see you.
buy cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 04:44 ق.ظ

Useful facts. Thanks.
where cheapest cialis wow cialis tadalafil 100mg are there generic cialis fast cialis online cialis en 24 hora cialis venta a domicilio compare prices cialis uk only here cialis pills generic cialis cialis 20mg preis cf
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 05:21 ب.ظ

This is nicely expressed! .
cialis generic availability walgreens price for cialis callus buy brand cialis cheap cialis sale online get cheap cialis cialis generico lilly cialis uk preis cialis 20mg schweiz canadian discount cialis
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 04:21 ق.ظ

Superb advice. Thanks a lot!
rezeptfrei cialis apotheke acheter cialis meilleur pri link for you cialis price cialis generika in deutschland kaufen calis cialis kaufen cialis tadalafil online cialis online deutschland generic cialis levitra cialis baratos compran uk
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 05:05 ب.ظ

Thanks a lot, Good stuff.
cialis for bph american pharmacy cialis cialis tablets for sale cialis generico milano generic for cialis order cialis from india cialis for sale cialis tadalafil cialis 5 effetti collaterali side effects for cialis
rules of survival outfit hack
جمعه 9 آذر 1397 01:32 ب.ظ
Thanks for ones marvelous posting! I actually
enjoyed reading it, you might be a great author.I
will be sure to bookmark your blog and will often come back very soon. I
want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice day!
Deandre
جمعه 9 آذر 1397 09:01 ق.ظ
Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I
am trying to find things to enhance my site!I suppose its ok
to use a few of your ideas!!
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 05:20 ق.ظ

Factor clearly considered!!
cialis herbs only here cialis pills cialis kamagra levitra only now cialis for sale in us fast cialis online cialis side effects dangers cialis 20 mg best price click here to buy cialis cialis pills in singapore wow cialis 20
buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:59 ب.ظ

You stated this fantastically.
cialis generico postepay cialis authentique suisse how to purchase cialis on line compare prices cialis uk cialis 30 day sample cialis daily new zealand cialis generico postepay il cialis quanto costa cialis in sconto cialis online nederland
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:08 ق.ظ

You expressed this exceptionally well.
viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg effetti collateral brand cialis nl cialis canada on line only here cialis pills cialis free trial the best choice cialis woman enter site natural cialis comprar cialis 10 espa241a cialis 10 doctissimo
ScrapeBox Auto Approve List
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:51 ب.ظ
My auto approve lists can be used with ScrapeBox.
I work hard to build the best lists possible. I hope that
you’re able to put them to good use. Thank you for visiting
my site. Feel free to contact me if you have any questions.
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:11 ب.ظ

You actually explained this effectively.
cialis efficacit buy cialis online legal cialis daily new zealand cialis coupon cialis 20mg prix en pharmacie buy cialis sample pack rx cialis para comprar cialis venta a domicilio cialis 20mg preis cf cialis daily reviews
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:34 ق.ظ

Appreciate it! A lot of write ups.

free cialis cialis 20 mg cut in half low dose cialis blood pressure try it no rx cialis we like it cialis price cialis official site cialis generic tadalafil buy cialis taglich overnight cialis tadalafil cialis 20 mg
https://www.getjar.com/categories/all-games/action-games/Rules-of-Survival-Cheat-960889
دوشنبه 28 آبان 1397 12:54 ق.ظ
Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!
pillen für abnehmen
جمعه 25 آبان 1397 03:16 ب.ظ
Hi there, I want to subscribe for this blog to take latest updates, therefore where can i do it please assist.
gibt es tabletten zum abnehmen die wirklich helfen
جمعه 25 آبان 1397 03:06 ب.ظ
Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a quick
shout out and say I really enjoy reading through your blog posts.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
Thanks a ton!
abnehmpillen kaufen
جمعه 25 آبان 1397 02:10 ب.ظ
Just want to say your article is as amazing. The clarity in your post
is just excellent and i can assume you're an expert on this subject.
Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to
date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.
best 324 led canbus light
جمعه 25 آبان 1397 07:50 ق.ظ
Wow, this paragraph is pleasant, my sister is analyzing these kinds of things, therefore I am going to let know her.
ranking der besten präparate mit dem afrikanischen mango
جمعه 25 آبان 1397 02:57 ق.ظ
Terrific work! This is the type of information that are meant to
be shared across the internet. Disgrace on the seek engines for not positioning this
put up higher! Come on over and discuss with my web site
. Thanks =)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30